ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธนัยนันท์ ศรีอภัยคงทองวิทยาขาดไปสพม.กทม.เขต2 สพม.กทม.เขต2
2นางสาวภัทริยา ปานเชียงวงษ์สามพรานวิทยาโอนไปสพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ประจวบคีรีขันธ์
3นายวีรพัฒน์ ทองเลี่ยมนาคหนองหญ้าไซวิทยาโอนไปสพม.พัทลุง สพม.พัทลุง
4นางสาวรวิฏฐ์พร มาลาสันศรีวิชัยวิทยาโอนไปสพม.นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช
5นางสาวกชพร เดี่ยวสกุลคงทองวิทยาโอนไปสพม.นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช
6นายอดิศักดิ์ คงชาตรีศรีวิชัยวิทยาโอนไปสพม.เลย หนองบัวลำภู สพม.เลย หนองบัวลำภู
7นายเทวนาถ โสสองชั้นกำแพงแสนวิทยาขาดไปสพม.กทม .เขต 1 สพม.กทม .เขต 1
8นายณัฐพงษ์ จันทราวัดไร่ขิงวิทยาขาดไปสพม.กทม.เขต1 สพม.กทม.เขต1
9นางสาวกิติยา ใจแสนสามพรานวิทยาโอนไปสพป.อุทัยธานี เขต 2 สพป.อุทัยธานี เขต 2
10นายรพีภัทร ตาหล้ากำแพงแสนวิทยาขาดไปสพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5
11นายอนุพงศ์ จันสมุทรวัดไร่ขิงวิทยาโอนไปสพม.สกลนคร สพม.สกลนคร
12นางสาวประพากร พุ่มศรีคงทองวิทยาโอนไปสพป.กระบี่ สพป.กระบี่
13นางสาวอานัตชา เจียมพุกดอนคาวิทยาโอนไปสพป.นครปฐม เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1
14นายวัชรพล พันธุ์ค้าทุ่งแฝกพิทยาคมโอนไปสพม.นครสวรรค์ สพม.นครสวรรค์
15นายเอกราช พาชัยบ่อกรุวิทยาโอนไปสพม.อุดรธานี สพม.อุดรธานี
16นางสาววไลลักษณ์ ปานกล่ำบรรหารแจ่มใสวิทยา 3โอนไปสพป.อุทัยธานี เขต 2 สพป.อุทัยธานี เขต 2
17นายเรวัตร จิตเที่ยงอู่ทองศึกษาลัยขาดไปสพป.สตูล สพป.สตูล
18นายอนุวัต แก้วด้วงหนองหญ้าไซวิทยาโอนไปสพม.น่าน สพม.น่าน
19นางสาววลัยลักษณ์ สมบูรณ์ราชินีบูรณะโอนไปสพม.พัทลุง สพม.พัทลุง
20นางสาวลลิตา บุญโยควัดไร่ขิงวิทยาโอนไปสพม.อุดรธานี สพม.อุดรธานี
21นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ขาดไปสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
22นางสาวสุรัณญา ล้ำเลิศมัธยมฐานบินกำแพงแสนโอนไปสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
23นางสาวนริศา ไกรสกุลศักดิ์กำแพงแสนวิทยาโอนไปสพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
24นางสุกัญญา ราชอินทร์ภัทรญาณวิทยาโอนไปสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
25นายนันทพัฒน์ สิทธิรัตนวัฒน์อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมลาออกจากราชการ 
26นายสุรพงษ์ แสงแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีโอนไปสพม.ตาก สพม.ตาก