ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุเทพ อู่ตะเภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
2นางบุญยืน จันทร์สีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
3นายธีระยุทธ์ ยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
4นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณราชินีบูรณะลาออกจากราชการ