ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางณัชนันทน์ บุตรดาวงศ์ธรรมโชติศึกษาลัยสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
2นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุขกรรณสูตศึกษาลัยสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้งกรรณสูตศึกษาลัยสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
4นายประพนธ์ สะสมทรัพย์วัดห้วยจรเข้วิทยาคมสพป.นครปฐม เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1
5นางพรทิพย์ อรชรภัทรญาณวิทยาลาออกจากราชการ 
6นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต์เพิ่มวิทยาโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
7นางปภาดา เสนาะพินมัธยมฐานบินกำแพงแสนโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมืองนครปฐม สพม.9
8นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์พระปฐมวิทยาลัย 2โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยใรพระราชูปถัมภ สพม.9
9นายกัมพล โพธิ์ระดกมัธยมฐานบินกำแพงแสนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยใรพระราชูปถัมภ สพม.9
10นายปิยะ ไวริยะพิทักษ์ศรีวิชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
11นางมธุศร ธนานันทยศมัธยมฐานบินกำแพงแสนลาออกจากราชการ 
12นางศิริวรรณ มากช่วยมัธยมฐานบินกำแพงแสนลาออกจากราชการ 
13นางอรัญญา ฉายอรุณศรีวิชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
14นายประเสริฐ สุนทรเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
15นายสมชาย สังข์ศิลป์ชัยบางเลนวิทยาลาออกจากราชการ