ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธนิดา ลิ้มสุวรรณศรีวิชัยวิทยาโรงเรียนปัญญาวรคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
2นายไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์โรงเรียนอู่ทอง สพม.9
3นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุ์บ่อสุพรรณวิทยาโรงเรียนอู่ทอง สพม.9
4นางสาวจันทร์เพ็ญ ปัจจัยเกรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์โรงเรียนเหล่าโพนงาม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
5นายสุธาวี กลิ่นอุบลราชินีบูรณะโรงเรียนวัเจันทราวาส สพม.10
6นางจิตราภรณ์ บริพันธุ์วัดไร่ขิงวิทยาโรงเรียนสตรีวิทยา 2ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.2
7นางกาญจนา สีทาไขธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยา จังหวัดสกลนคร สพม. 23
8นายวรากรณ์ อรวิบูลย์ศิริพระปฐมวิทยาลัยโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม.34
9นางสาวศิรินทรา อ่อนศรีสถาพรวิทยาโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกุลวิทยา" สพม.4
10นางอธิป สีลาเวียงงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รร.มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สพม.16
11นางสาวจิราพร ชัยติสกุลสงวนหญิงรร.บ้านหลังเขา อ.บ่อพลอย สพป.กาฐจนบุรี เขต 4
12นางสาวภัทรานี ภู่ขวัญเมืองสระกะเทียมวิทยาคมรร.ไทรโยคมณีกาญ๗น์วิทยา สพม.8
13นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.3
14ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ พงค์ทองเมืองบรรหารแจ่มใสวิทยา 1รร.เหนือคลองประชาบำรุง สพม.13
15ว่าที่ร้อยโทนิรัตน์ จุลเอียดพระปฐมวิทยาลัยรร.เทพมงคลรังษี สพม.8
16นางกาญจนา วงศ์อร่ามด่านช้างวิทยารร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.8
17นางสาวชญานิศ สุธรรมมาราชินีบูรณะรร.อยุธยานุสรณ์ สพม.3
18นางสาวอทิตยา จอมดวงคงทองวิทยารร.จุนวิทยาคม สพม.36
19นางสาวจิณห์นิภาสินี ธนาบุญฤทธิ์ราชินีบูรณะรร.พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม.10
20นางสาวฐิรญาดา นาคบังเกิดวัดไร่ขิงวิทยาลาออกจากราชการ 
21นายวุฒิชัย หงษ์โตกรรณสูตศึกษาลัยลาออกจากราชการ