ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพรทิพา ซิเดนทรีย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมถึงแก่กรรม 
2นางสาวศิริพร ทรัพย์พร้อมสระกระโจมโสภณพิทยาร.ร.บางระจันวิทยา สพม.5
3นางสาวพิชญาพร สมจันทร์กำแพงแสนวิทยาร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สพม.1