ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวพรทิพา ซิเดนทรีย์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมถึงแก่กรรม 
2นางสาวศิริพร ทรัพย์พร้อมสระกระโจมโสภณพิทยาร.ร.บางระจันวิทยา สพม.5
3นางสาวพิชญาพร สมจันทร์กำแพงแสนวิทยาร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สพม.1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 02/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9