ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอนุสรา ศิริพราหมนุกูลแหลมบัววิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสาวอุษณีย์ น้อยศรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม.5
3นายเกียรติพงศ์ ทองอยู่สระกระโจมโสภณพิทยาร.ร.พัฒนานิคม สพม.5
4นายดงสุริยา หนูแสนคงทองวิทยาร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร สพม.32