ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางเสาวนีย์ ชีวสุขานนท์ตลิ่งชันวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางเสาวนีย์ ชีวสุขานนท์ตลิ่งชันวิทยาลาออกจากราชการ 
3นางสาวจารุวรรณ สระทองพูนศรีประจันต์"เมธีประมุข"ลาออกจากราชการ 
4นายวุฒินันท์ สมคะเณโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สพม.9
5นายเกรียงพงศ์ ภูมิราชสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
6นางสาวการะเกด ดำสุวรรณบ้านหลวงวิทยาลาออกจากราชการ 
7นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์สวนแตงวิทยาโรงเรียนอู่ทอง สพม.9
8นางสาววิภารัตน์ ปุสดีบางลี่วิทยาโรงเรียนอู่ทอง สพม.9
9นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณอู่ทองศึกษาลัยโรงเรียนอู่ทอง สพม.9
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 02/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9