ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
2นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
3นางสาวอรสา กุนศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
4นางดวงแก้ว โพธิ์อ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9ให้ออกจากราชการ 
5นายธวัช หมอยาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9เกษียณอายุ 
6นายประเสริฐ สุนทรเนตรกรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
7นายสญชัย ผลวงษ์กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
8นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
9นางอุบลวรรณ ขำขจรบรรหารแจ่มใสวิทยา 5เกษียณอายุ 
10นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋าบ่อกรุวิทยาเกษียณอายุ 
11นายวิชิต จับแก้วบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
12นายพินิจ สุทธิรัตน์ศรีประจันต์"เมธีประมุข"เกษียณอายุ 
13นายประชอบ หลีนุกูลสงวนหญิงเกษียณอายุ 
14นายประดิษฐ์ พลายโถสระกระโจมโสภณพิทยาเกษียณอายุ 
15นายเรืองเขต อดทนดีสงวนหญิงเกษียณอายุ 
16นายโกวิท ทีวะเวชทุ่งคลีโคกช้างวิทยาเกษียณอายุ 
17นายพิเศษ ดาวเรืองหนองหญ้าไซวิทยาเกษียณอายุ 
18นายบุญฤทธิ์ วิชัยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมเกษียณอายุ 
19นางผานิต มาประเสริฐกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมเกษียณอายุ 
20นายธนิกุล แก้วเกตุมณีพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
21นายไพบูลย์ เหลืองสกุลพระปฐมวิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
22นางสาวฐณิกานต์ เต่งตระกูลวัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
23นายสมปอง สุขศรีดากรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
24นางศิริพร ศรีประภาวงษ์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
25นางสาวนันทา สรรพมงค์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
26นางสาววชิรวรรณ บางนกแขวกกรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
27นายปัญญา เทพกรณ์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
28นางทวีป นามณีย์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
29นางยุพา พรมจุ้ยกรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
30นางพจนีย์ ประสิทธิวงษ์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
31นางกนกรัตน์ ราชสิงห์กรรณสูตศึกษาลัยเกษียณอายุ 
32นางกัญชลา อิงคะวณิชกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
33นางกรรณิกา ไววิทยะกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
34นายคัมภีร์ ยอดศรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
35นางจารุนันท์ ยอดศรีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
36นางนันทวัน บุญชุ่มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
37นางโกสุมภ์ เอี่ยมสอาดกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
38นายอนันต์ ผิวทองอ่อนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
39นายสุพัฒน์ ดาวลอยตลิ่งชันวิทยาเกษียณอายุ 
40นายวิสูตร ชีวสุขานนท์ตลิ่งชันวิทยาเกษียณอายุ 
41นางงามตา ธนสีลังกูรตลิ่งชันวิทยาเกษียณอายุ 
42นางพัชราวลัย อินทร์สุขตลิ่งชันวิทยาเกษียณอายุ 
43นางมรรษกร พุ่มจันทร์ทุ่งแฝกพิทยาคมเกษียณอายุ 
44นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยมธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
45นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์ธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
46นางอมรา อำพันธ์ทองศิริธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
47นายบุญสร้าง เชี่ยวชาญธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
48นางสุราวรรณ หมอยาดีธรรมโชติศึกษาลัยเกษียณอายุ 
49นายพินัย ปานนุ้ยบรรหารแจ่มใสวิทยา 1เกษียณอายุ 
50นางอัญชลี บุญหิรันดรบรรหารแจ่มใสวิทยา 1เกษียณอายุ 
51นายวิรัตน์ แสนละเอียดบรรหารแจ่มใสวิทยา 1เกษียณอายุ 
52นางศุภศิริ ทับชัยบรรหารแจ่มใสวิทยา 3เกษียณอายุ 
53นางยุพา กัณหรัตนชัยบรรหารแจ่มใสวิทยา 3เกษียณอายุ 
54นางเรวดี สอดศรีบรรหารแจ่มใสวิทยา 3เกษียณอายุ 
55นางอรอนงค์ ดอกตาลยงค์บรรหารแจ่มใสวิทยา 3เกษียณอายุ 
56นางประสาร แววพหูสูตบ่อกรุวิทยาเกษียณอายุ 
57นางปิยะมาศ ดวงแก้วบ่อกรุวิทยาเกษียณอายุ 
58นางดารัตน์ ศรีสุนทรพินิตบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
59นายสมคิด ศรพรหมบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
60นายดนัย ศรีคำบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
61นางพจนา พึ่งอุทัยศรีบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
62นายจันทยา ศรีเพียงจันทร์บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
63นายปัญญา จงชาญสิทโธบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
64นายมนูญ ศรีคำไทยบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
65นางเฉลา พานทองบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"เกษียณอายุ 
66นางปราณี อยู่ดีบางลี่วิทยาเกษียณอายุ 
67นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุลบางลี่วิทยาเกษียณอายุ 
68นางศรีเวียง ช้างป่าดีบางลี่วิทยาเกษียณอายุ 
69นางสาวพนิดา ปรีชานุกูลพานิชวังหว้าราษฏร์สามัคคีเกษียณอายุ 
70นางวิริยา หอมระรื่นศรีประจันต์"เมธีประมุข"เกษียณอายุ 
71นายเกษมสันติ์ บุญเมืองศรีประจันต์"เมธีประมุข"เกษียณอายุ 
72นายกำจัด ใจดีศรีประจันต์"เมธีประมุข"เกษียณอายุ 
73นายสุนทร เอมสมบุญศรีประจันต์"เมธีประมุข"เกษียณอายุ 
74นายบุญช่วย ศรีศักดาสงวนหญิงเกษียณอายุ 
75นางสว่างวงศ์ ธัญพิสิฐกุลสงวนหญิงเกษียณอายุ 
76นางวรพร พรหมใจรักษ์สงวนหญิงเกษียณอายุ 
77นางระวีวรรณ กัลย์จารึกสงวนหญิงเกษียณอายุ 
78นางสุกัญญา ศรีบัวทองสงวนหญิงเกษียณอายุ 
79นางวิมลวรรณ ดวงแก้วสรวงสุทธาวิทยาเกษียณอายุ 
80นายดนัย เสียดขุนทดสระยายโสมวิทยาเกษียณอายุ 
81นางรักดี สามงามน้อยสระยายโสมวิทยาเกษียณอายุ 
82นางสาวประภาพร ศิริประกายศิลป์สระยายโสมวิทยาเกษียณอายุ 
83นายประคอง ศรีสุวรรณสระยายโสมวิทยาเกษียณอายุ 
84นางพัชรี หาญทนงค์สวนแตงวิทยาเกษียณอายุ 
85นางรุ่งทิวา เกษดีสองพี่น้องวิทยาเกษียณอายุ 
86นายสามารถ เรือนทองดีสองพี่น้องวิทยาเกษียณอายุ 
87นางทัศนีย์ ถีระแก้วสองพี่น้องวิทยาเกษียณอายุ 
88นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์หรรษาสุจิตต์วิทยา 2เกษียณอายุ 
89นายอาคม ดีเมฆอู่ทองศึกษาลัยเกษียณอายุ 
90นางเจนจิรา ภานุมาสวิวัฒน์อู่ทองศึกษาลัยเกษียณอายุ 
91นายกิตติพงศ์ วงศ์บัณฑิตอู่ทองศึกษาลัยเกษียณอายุ 
92นายประยุทธ อาจคงหาญอู่ทองศึกษาลัยเกษียณอายุ 
93นางสาวสาวิสตรี สุขวัฒนากรณ์กำแพงแสนวิทยาเกษียณอายุ 
94นางสมพิศ จงมีสุขกำแพงแสนวิทยาเกษียณอายุ 
95นางเปรมวดี สุวรรณาภิชาติกำแพงแสนวิทยาเกษียณอายุ 
96นางสาวปิยพร วงษ์อุบลกำแพงแสนวิทยาเกษียณอายุ 
97นางระเบียบ เสรีรมย์คงทองวิทยาเกษียณอายุ 
98นางวัลภา เหลืองทองคำงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์เกษียณอายุ 
99นางอารีย์ แก้วบุบผาบางเลนวิทยาเกษียณอายุ 
100นางอัมพา ดอนมูลไพรบางหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
101นางกุลนรี รวมธรรมบ้านหลวงวิทยาเกษียณอายุ 
102นายสมเกียรติ เทียนงามปรีดารามวิทยาคมเกษียณอายุ 
103นางรุ่งนภา ชื่นเจริญพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
104นางสาวพรรณรัชฎ์ โรจน์เพ็ญเพียรพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
105นางอนัญญา อัครวิชญ์พระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
106นางมณี สุวรรณจำปาพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
107นายวัฒนา ศิลปศรพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
108นางวัชรินทร์ อินทรักษ์พระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
109นางศิริพร กมลศรีพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
110นายวินัย พจน์สมพงษ์พระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
111นางสุวลัย วาสบุญมาพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
112นางสาวศรีผกา เจริญยศพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
113นางศุภวรรณ สุปัญญารักษ์พระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
114นางสุนันทา แก้วเกตุมณีพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
115นายสมสิทธิ์ ตังคะพิภพพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
116นางเสาวณีย์ อาภานันท์พระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
117นายภูชิต แสงบัวพระปฐมวิทยาลัยเกษียณอายุ 
118นางบุรีรัตน์ วัฒนกุลมีชัยพระปฐมวิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
119นางปุณญรัชญ์ ศรีศศลักษณ์พระปฐมวิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
120นายสมชัย อัครเอกฒาลินพระปฐมวิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
121นายชัยศรี วาสบุญมาพระปฐมวิทยาลัย 2เกษียณอายุ 
122นางนิโลบล สำราญทรัพย์เพิ่มวิทยาเกษียณอายุ 
123นางปภาวรินทร์ กฤษฎาชาตรีโพรงมะเดื่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
124นายปรีชา จันทร์สุทนพจน์โพรงมะเดื่อวิทยาคมเกษียณอายุ 
125นางรัตนา ตรีเดชาภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
126นายฉลองชัย กิตติชัยศรีภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
127นางผการัตน์ กุลเรืองภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
128นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์ภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
129นางพเยาว์ จิระวัฒนผลินภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
130นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์ภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
131นายประยุทธ แสงประเสริฐภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
132นางสาวปริญดา ชัยชนะภัทรญาณวิทยาเกษียณอายุ 
133นางเบญจพร กุหลาบแก้วมัธยมฐานบินกำแพงแสนเกษียณอายุ 
134นางสาวสมสกุล ภาณุภาสมัธยมฐานบินกำแพงแสนเกษียณอายุ 
135นายสมศักดิ์ พวงจำปามัธยมฐานบินกำแพงแสนเกษียณอายุ 
136นายประวิง จิรชวาลวิสุทธิ์มัธยมฐานบินกำแพงแสนเกษียณอายุ 
137นางสาวลัดดา สวัสดิชัยนันทารัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์เกษียณอายุ 
138นางสาวพัชรินทร์ ศรีไพบูลย์รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์เกษียณอายุ 
139นายสนอง ห้วยเรไรรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์เกษียณอายุ 
140นางพรทิพย์ สมเสียงราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
141นางพวงเพ็ช ปิยะพันธ์ราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
142นางวันเพ็ญ ทิพย์มาลัยราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
143นางวันทนี นิ่มปุญญกำพงษ์ราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
144นางอัจจิมา ฦาชาราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
145นางภรภรณ์ จิตจินดาราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
146นายศักดิ์ชัย หลีเจริญราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
147นายเฉลิมยศ รุจิราวงศ์ราชินีบูรณะเกษียณอายุ 
148นางสาวสุภาพร เทียนกรรณทิพย์วัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
149นายสุรพล ตรีชั้นวัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
150นายเอกกมล เปี่ยมทรัพย์วัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
151นายธนวนต์ เจิมสุจริตวัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
152นายเอนก มีทวีวัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
153นางจรัญญา เดชชาวนาวัดไร่ขิงวิทยาเกษียณอายุ 
154นายถาวร สุขสมัยศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
155นางวันทนีย์ ทายะพิทักษ์ศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
156นางวารี มีทองศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
157นางจงจิตร เลี้ยงอำนวยศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
158นางสาวพัชรียา หาญเจริญศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
159นางสุภัทรา ชาวนาวิกศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
160นางศิรินารถ ศิวิลัยศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
161นางปุณยวีร์ มุสิกอุดมทรัพย์ศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
162นายบุญชู สุขสถาพรเลิศศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
163นางสุนันท์ โขวุฒิธรรมศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
164นางจารุณี ศิริธรรมขันติศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
165นางสุจินต์ เดชกำแหงศรีวิชัยวิทยาเกษียณอายุ 
166นางวารุณี จงเจิดศักดิ์ศาลาตึกวิทยาเกษียณอายุ 
167นางปราณี อ่อนสัมพันธุ์สระกะเทียมวิทยาคมเกษียณอายุ 
168นางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์สามพรานวิทยาเกษียณอายุ 
169นางสาวอารีรัตน์ เจษฏาปกรณ์สามพรานวิทยาเกษียณอายุ 
170นายทองดี อรุณโณสามพรานวิทยาเกษียณอายุ 
171นางณฐา ลิปิกรณ์วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเกษียณอายุ 
172นางสมถวิล หงษ์อุเทนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมเกษียณอายุ 
173นางสาวดวงใจ เชื่อมวราศาสตร์วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเกษียณอายุ 
174นางอารีย์ อ่อนพันธ์แหลมบัววิทยาเกษียณอายุ 
175นางรัชนา ปรีชารัตน์อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมเกษียณอายุ 
176นางฉันทนา เจริญกุลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีเกษียณอายุ 
177ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
178นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
179นางสาวกนกรัตน์ ปัญญาวังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปา
180นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
181นางสาวณัฎฐกันย์ สืบศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
182นางสาวสุวิมล หน่อท้าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน สน.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
183นายพีรศักดิ์ วีรวุฒิชาญสินเพิ่มวิทยาเกษียณอายุ 
184นายอุดม ไทยประเสริฐสามพรานวิทยาเกษียณอายุ 
185นายมณี จงเจริญบรรหารแจ่มใสวิทยา 3เกษียณอายุ 
186นายประแพน สีสำทองตลิ่งชันวิทยาเกษียณอายุ 
187นายเกรียงพงศ์ ภูมิราชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
188นางสาวนวนอนงค์ ไชยศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.ขอนแก่น สนง.ศธ.จว.ขอนแก่น
189นางณิชาภา เนติกลมสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี
190นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี
191นางนปภัช บุตรศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.ชัยภูมิ สนง.ศธ.จว.ชัยภูมิ
192นางสาวศยามล กองสุทธิผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.พระนครศรีอยุธยา สนง.ศธ.จว.พระนครศรีอยุธยา
193นางสาวสาริณี สุดาชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.บึงกาฬ สนง.ศธ.จว.บึงกาฬ
194นางธันย์ชนก พลศารทูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี
195นางกริษา โพรามาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี สนง.ศธ.จว.สุพรรณบุรี
196นายอนันต์ เฮงตระกูลทุ่งแฝกพิทยาคมถึงแก่กรรม 
197นายสุรวิศ นวลสนิทวัดไร่ขิงวิทยาลาออกจากราชการ 
198นางพิมลักษณ์ เนตรสว่างศรีวิชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
199นางสาวอรวรรณ เกียวกุลศรีวิชัยวิทยาลาออกจากราชการ 
200นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย สพม.16
201นางจิตณา มั่นคงรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ติดตามคู่สมรส ณ กรุงลอนดอน บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหน
202นางสุติพร ผิวทองอ่อนสงวนหญิงลาออกจากราชการ 
203นางสาวขันทอง หวานเสนาะอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมโรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ระยอง เขต 2
204นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือบรรหารแจ่มใสวิทยา 3โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.42
205นางสาวกิติยา ศรีจันทร์ด่านช้างวิทยาโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สพม.8