ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์ธรรมโชติศึกษาลัยร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย สพม.10
2นางสาวบัณฑิตา โพธิ์เสือบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ร.ร.ลาดยาววิทยาคม สพม.42
3นางสาวขันทอง หวานเสนาะอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมร.ร.วัดเกาะลอย สพป.ระยอง 2