ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวิลาสินี วิริยะปิติธาดามัธยมฐานบินกำแพงแสนลาออกจากราชการ 
2นางทิพย์อาภา แสงบัวมัธยมฐานบินกำแพงแสนลาออกจากราชการ 
3นายจงคุณ อินทนะสงวนหญิงลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 02/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9