รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีนางนิสา บรรจงการ 035535417 
101กรรณสูตศึกษาลัยนายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 035511125 
102กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีนายวิโรจน์ ไชยภักดี 035525556035505126
103ตลิ่งชันวิทยานายสิน อารยะจารุ 035597460 
105สงวนหญิงนายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 035521659 
106สวนแตงวิทยานางอุบลรัตน์ กรุดมณี 035599200 
107บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"นางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา 035587340 
108บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์นายสถาน จงสมจิตต์ 035424326 
109หรรษาสุจิตต์วิทยา 2นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ 035416111 
110วังหว้าราษฏร์สามัคคีนายบรรเทา คุ้มฉายา 035591771 
111ศรีประจันต์"เมธีประมุข"ว่าที่ร้อยตรีรังษี วิบูลย์อรรถกร 035581050 
112สรวงสุทธาวิทยานายณรงค์ ชูศรีชัย 035420028 
201บรรหารแจ่มใสวิทยา 1นายบุญช่วย อ้นสืบสาย 035591011 
202สระกระโจมโสภณพิทยานางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ 035557115 
203บรรหารแจ่มใสวิทยา 5นายนพดล คำเรียง 035584509 
204บ่อสุพรรณวิทยาสิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร 035402036 
205บางลี่วิทยานายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี 035531051 
206สองพี่น้องวิทยานางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ 035428018 
207หนองวัลย์เปรียงวิทยานางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ 035524293 
208ดอนคาวิทยานายคมสัน ธรรมนู 035421222 
209สระยายโสมวิทยานางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล 035559056 
211อู่ทองศึกษาลัยนายธวัช กรุดมณี 035551419 
301ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา  035571175 
302ธรรมโชติศึกษาลัยนายสุขวิทย์ ปู้ทอง 035578089 
303บรรหารแจ่มใสวิทยา 7นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง 035515416 
304บ่อกรุวิทยานายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 035571791 
305ด่านช้างวิทยานางเรณู สรหงษ์ 035595651 
306บรรหารแจ่มใสวิทยา 3นายขจรวุฒิ สว่างศรี 035595005 
307ทุ่งแฝกพิทยาคมนายธนกร ขุนจันทร์ดี 035681251 
308บรรหารแจ่มใสวิทยา 6นายวีระ ปิ่นเจริญ 035571017 
310หนองหญ้าไซวิทยานางพรลักษณ์ สุพงศ์ 035411111 
401พระปฐมวิทยาลัยนายสามารถ รอดสำราญ 034252613 
402พระปฐมวิทยาลัย 2นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด   
403โพรงมะเดื่อวิทยาคมนางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ 034387038 
404ราชินีบูรณะว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ 034254168 
405วัดห้วยจรเข้วิทยาคมนางสาวศจี ชินอักษร 034241934 
406ศรีวิชัยวิทยานายชัชวาล สิงหาทอง 034242967 
407สระกะเทียมวิทยาคมนายสมศักดิ์ เหมือนดาว 034286214 
409กำแพงแสนวิทยานางสุภัทรา สภาพอัตต์ 034351047 
410มัธยมฐานบินกำแพงแสนนายสนิท รีนับถือ 034383780 
411ศาลาตึกวิทยานายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป 032291307 
412คงทองวิทยานางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร 034381769 
413บ้านหลวงวิทยานายจำนงค์ ภักดี 034296767 
501งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นายกัมพล โพธิ์ระดก 034299027 
503พลอยจาตุรจินดานางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ 034331634 
504เพิ่มวิทยานายอดุลย์ เย็นรัตน์ 034331199 
505ภัทรญาณวิทยานายธีระ วรรณเกตุศิริ 034331803 
507แหลมบัววิทยานางภควรรณ ภัทรพงศ์กร 034208523 
508บัวปากท่าวิทยานายณัฐพล สุขสมบูรณ์ 034278606 
509บางเลนวิทยานางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย 034391983 
510บางหลวงวิทยานายเอกราช อยู่ฤกษ์ 034399070 
511สถาพรวิทยาส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ 034900037 
512ปรีดารามวิทยาคมนายสมมารถ ศิริสมพร 034397067 
514วัดไร่ขิงวิทยานางสาวรุ่งชีวา สุขศรี 034318080 
515สามพรานวิทยานายสมเกียรติ ปทุมสูติ 034222888 
516กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 034297635 
517รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน 024419262 
518อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนางสุดารัตน์ ชินณะพงศ์