รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9นายนิพนธ์ ก้องเวหา 035535417 
101กรรณสูตศึกษาลัยนายราชันย์ ทิพเนตร 035511125 
102กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีนายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ 035525556 
103ตลิ่งชันวิทยา  035597460 
105สงวนหญิงนายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 035521659 
106สวนแตงวิทยานางอุบลรัตน์ กรุดมณี 035599200 
107บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"นางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา 035587340 
108บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  035424326 
109หรรษาสุจิตต์วิทยา 2นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ 035416111 
110วังหว้าราษฏร์สามัคคี  035591771 
111ศรีประจันต์"เมธีประมุข"นายพิทยา แก้วทิพย์ 035581050 
112สรวงสุทธาวิทยานายณรงค์ ชูศรีชัย 035420028 
201บรรหารแจ่มใสวิทยา 1นายบุญช่วย อ้นสืบสาย 035591011 
202สระกระโจมโสภณพิทยานางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ 035557115 
203บรรหารแจ่มใสวิทยา 5นายวีรพล มณีพงษ์ 035584509 
204บ่อสุพรรณวิทยานายสถาน จงสมจิตต์ 035402036 
205บางลี่วิทยานางสาวฐิติพร หงษ์โต 035531051 
206สองพี่น้องวิทยานายสมเกียรติ ปทุมสูติ 035428018 
207หนองวัลย์เปรียงวิทยานางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ 035524293 
208ดอนคาวิทยานายคมสัน ธรรมนู 035421222 
209สระยายโสมวิทยานางพรลักษณ์ สุพงศ์ 035559056 
211อู่ทองศึกษาลัยนายธวัช กรุดมณี 035551419 
301ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา  035571175 
302ธรรมโชติศึกษาลัยนายวิโรจน์ ไชยภักดี 035578089035505126
303บรรหารแจ่มใสวิทยา 7  035515416 
304บ่อกรุวิทยานายสุขวิทย์ ปู้ทอง 035571791 
305ด่านช้างวิทยา  035595651 
306บรรหารแจ่มใสวิทยา 3  035595005 
307ทุ่งแฝกพิทยาคม  035681251 
308บรรหารแจ่มใสวิทยา 6นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง 035571017 
310หนองหญ้าไซวิทยานายขจรวุฒิ สว่างศรี 035411111 
401พระปฐมวิทยาลัยนายสามารถ รอดสำราญ 034252613 
402พระปฐมวิทยาลัย 2นายณรงค์ชัย ศรีศศลักษณ์   
403โพรงมะเดื่อวิทยาคมนายสนิท รีนับถือ 034387038 
404ราชินีบูรณะนายสุริยา ชิณณะพงศ์ 034254168 
405วัดห้วยจรเข้วิทยาคมว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ 034241934 
406ศรีวิชัยวิทยานายอาคม มากมีทรัพย์ 034242967 
407สระกะเทียมวิทยาคมนายสมศักดิ์ เหมือนดาว 034286214 
409กำแพงแสนวิทยา  034351047 
410มัธยมฐานบินกำแพงแสนนางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 034383780 
411ศาลาตึกวิทยานายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ 032291307 
412คงทองวิทยานางสาวรุ่งชีวา สุขศรี 034381769 
413บ้านหลวงวิทยานางสุภัทรา สภาพอัตต์ 034296767 
501งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นางสาวศจี ชินอักษร 034299027 
503พลอยจาตุรจินดานางสาวฐาปณี พวงงาม 034331634 
504เพิ่มวิทยานายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล 034331199 
505ภัทรญาณวิทยานางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร 034331803 
507แหลมบัววิทยานายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล 034208523 
508บัวปากท่าวิทยา  034278606 
509บางเลนวิทยานางวรรณี ภิรมย์คำ 034391983 
510บางหลวงวิทยานางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย 034399070 
511สถาพรวิทยา  034900037 
512ปรีดารามวิทยาคมนางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด 034397067 
514วัดไร่ขิงวิทยานายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ 034318080 
515สามพรานวิทยานายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ 034222888 
516กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  034297635 
517รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน 024419262 
518อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนายชัชวาล สิงหาทอง